Fall 2014 Final Exam Schedule

GALILEO ACADEMY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

2014/2015

FALL 2014 FINAL WEEK BELL SCHEDULES

FINAL EXAMS

Monday, December 15, 2014

1° Final Exam                      8:00am     –    10:15am

Break                                     10:15am     –     10:40am

2° Final  Exam                     10:45am    –    1:00pm

Tuesday, December 16, 2014

4° Final Exam                      8:00am     –   10:15am

Break                                     10:15am      –   10:40am

6° Final Exam                      10:45am     –   1:00pm               

Wednesday, December 17, 2014

3° Final Exam                      8:00am     –    10:15am

Break                                     10:15am      –    10:40am

5° Final Exam                      10:45am     –     1:00pm

Thursday, December 18, 2014 (Make-Up Day) & Friday, December 19, 2014 (Last Day of the Fall Semester

1°            8:00am      –      8:40am

2°            8:45am       –      9:25am

3°            9:30am       –      10:10am

4°            10:15am     –      10:55am

Lunch      10:55am    –      11:30am

5°            11:35am     –      12:15pm

6°            12:20pm    –       1:00pm